Vergi Qanunvericiliyi

Vergi Qanunvericiliyi təlimimizdə Vergi Məcəlləsi və vergi qanunvericiliyinə daxil olan digər normativ hüquqi aktların müddəaları tədris edilir.

Bu təlimimiz KOS üçün MHBS (Kiçik və Orta Sahibkarlıq Subyektləri üçün Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları), İS üçün MUBS (İctimai Sektor üçün Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartları) və MHBS (Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları) üzrə PMS imtahanının II Mərhələsi üçün Vergi Qanunvericiliyi hazırlığını əhatə edir.

Təlim prosesi DİM-in proqramı və indiyədək keçirilmiş PMS imtahanlarında istifadə olunan suallar əsasında yenidən təkmilləşdirilən tədris proqramımız əsasında həyata keçirilir. 


Qeyd: Aşağıdakı Vergi Qanunvericiliyi tədris proqramı MHBS, KOS üçün MHBS və İS üçün MUBS üzrə PMS II mərhələyə hazırlıq üçün nəzərdə tutulmuş bir-birindən fərqli proqramların ümumiləşdirilmiş formasıdır. DİM imtahan proqramına uyğun olaraq İS üçün MUBS üzrə Vergi Qanunvericiliyi proqramı MHBS və KOS üçün MHBS üzrə Vergi Qanunvericiliyi proqramı ilə müqayisədə daha az mövzunu özündə birləşdirməklə nisbətən qısa hazırlıq müddətini əhatə edir.


Əgər Vergi Qanunvericiliyi üzrə PMS II mərhələyə effektiv şəkildə hazırlaşmaq və imtahanda uğurlu nəticə əldə etmək istəyirsənsə, Sən də təlimimizə qoşul!

 

 

 • Peşəkar səviyyə
 • MHBS, KOS MHBS və İS üçün MUBS üzrə PMS imtahanının 2-ci mərhələsinə hazırlıq (Vergi Qanunvericiliyi) null
 • Kursa nələr daxildir:
 • Peşəkar Təlimçilər Sadə izahları ilə seçilən müəllim kollektivi
 • Yoxlama imtahanı Tədris müddətində mütəmadi olaraq yoxlama imtahanların təşkili
 • Müraciət edin
 • Sizə zəng edək
Təlim nəticəsində nə öyrənəcəksiniz:
 • Vergi Məcəlləsinin ümumi müddəaları, vergi ödəyicisi, vergi agenti və dövlət vergi orqanları

 • Vergi nəzarəti və onun formaları. Vergi yoxlamaları və vergi uçotu və dövlət qeydiyyatı barədə müddəalar

 • Vergi orqanlarının qərarlarından (aktlarından) və onların vəzifəli şəxslərinin hərəkətlərindən (hərəkətsizliyindən) şikayət verilməsi barədə müddəalar

 • Vergi növlərinin ödənilməsi üzrə ümumi qaydalar, vergitutma obyekti, vergi ödəyiciləri, azadolmalar və güzəştlər, digər müddəalar

 • Vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyət məsələləri. Maliyyə sanksiyaları və faizlər

Kurs Proqramı
17 bölmə
3.5 ay
56 saat
Ümumi müddəalar
1 mövzu
3 saat
 • Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə tənzimlənən münasibətlər
 • Azərbaycan Respublikasının vergi qanunvericiliyi
 • Vergilərin müəyyən edilməsinin və tutulmasının əsasları
 • Azərbaycan Respublikasında vergi sistemi
 • Vergitutmanın formaları
 • Dövlət vergiləri
 • Muxtar respublika vergiləri
 • Yerli vergilər (bələdiyyə vergiləri)
 • Vergilərin hesablanmasının və ödənilməsinin pul vahidi
 • Vergi qanunvericiliyi ilə tənzimlənən münasibətlərin iştirakçıları
 • Vergi anlayışı
 • Vergilərin müəyyən edilməsinin əsas şərtləri
 • Vergi Məcəlləsində istifadə edilən əsas anlayışlar
 • Bazar qiyməti
 • Transfer qiyməti
Vergi ödəyicisi. Vergi agenti
1 mövzu
2 saat
 • Vergi ödəyicisinin hüquqları
 • Vergi ödəyicisinin vəzifələri
 • Vergi agenti
 • Qarşılıqlı surətdə asılı olan şəxslər
 • Daimi nümayəndəlik
Dövlət vergi orqanları
1 mövzu
2 saat
 • Dövlət vergi orqanları və onların təyinatı
 • Vergi orqanlarının fəaliyyətinin hüquqi əsasları
 • Vergi orqanlarının hüquqları
 • Vergi orqanlarının vəzifələri
 • Kommersiya və (və ya) vergi sirri
 • Vergi orqanlarının digər dövlət hakimiyyəti orqanları ilə qarşılıqlı münasibətləri
Vergi nəzarəti
1 mövzu
4 saat
 • Vergi nəzarəti və onun formaları
 • Vergi ödəyicilərinin uçotu
 • Uçota alınma, yenidən uçota alınma və uçotdan çıxarılma qaydaları
 • Bankların vergi ödəyicilərinin uçotu ilə bağlı vəzifələri
 • Vergi yoxlamaları və maliyyə institutlarında vergi monitorinqi
 • Kameral vergi yoxlaması
 • Səyyar vergi yoxlaması
 • Səyyar vergi yoxlamasının nəticələrinin rəsmiləşdirilməsi
 • Səyyar vergi yoxlamasının yoxlamanın keçirilməsi üçün vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinin ərazilərə və ya binalara daxil olması
 • Baxış protokolu
 • Sənədlərin tələb edilməsi
 • Sənədlərin və nümunə kimi əşyaların götürülməsi
 • Ekspertiza
 • Vergi yoxlamasının keçirilməsinə kömək göstərilməsi üçün mütəxəssisin dəvət edilməsi
 • Tərcüməçinin iştirakı
 • Müşahidəçinin iştirakı
 • Vergi yoxlamasının həyata keçirilməsi üzrə hərəkətlərin icraatı zamanı tərtib edilən protokola dair ümumi tələblər
 • Vergi yoxlamasının materiallarına baxılmanın nəticələri üzrə qərarın çıxarılması
 • Operativ vergi nəzarəti
 • Xronometraj metodu ilə müşahidə aparılması
 • Məcburi nişanlama ilə nişanlanmalı olan mallar üzərində nəzarət
 • Vergi yoxlaması keçirildikdə qanunsuz zərərin vurulmasının yolverilməzliyi
 • Vergi qanunvericiliyin pozulmasına görə maliyyə sanksiyasının alınması qaydası
Vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyət
1 mövzu
3 saat
 • Vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyətin ümumi əsasları
 • Vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyətə cəlb olunmanı istisna edən hallar
 • Vergi qanunvericiliyinin pozulmasında şəxsin təqsirini istisna edən hallar
 • Vergi qanunvericiliyi ilə bağlı hüquqpozuntusuna görə məsuliyyətə cəlb etmənin və maliyyə sanksiyalarının alınmasının müddəti
 • Hesabatın və digər məlumatın təqdim edilməsi ilə bağlı hüquqpozmalara görə maliyyə sanksiyaları
 • Vergilərin azaldılmasına və digər vergi hüquqpozmalarına görə maliyyə sanksiyalar Ödənilmə vaxtı keçmiş və artıq ödənilmiş vergilər üzrə faizlər Kredit təşkilatlarına və maliyyə institutlarına tətbiq edilən maliyyə sanksiyaları
 • Vergi orqanlarının və onların vəzifəli şəxslərinin məsuliyyəti
Vergi orqanlarının qərarlarından (aktlarından) və onların vəzifəli şəxslərinin hərəkətlərindən hərəkətsizliyindən) şikayət verilməsi
1 mövzu
1 saat
 • Şikayət verilməsi qaydası
 • Vergi orqanında şikayətə baxılma
 • Məhkəməyə verilmiş şikayətlərə baxılma
Vergilərin ödənilməsi üzrə ümumi qaydaları
1 mövzu
3 saat
 • Vergilər üzrə borcların alınması qaydası
 • Qeyri-qanuni gəlir
 • Vergitutma obyektinin ayrı-ayrı hallarda müəyyən edilməsi qaydaları
 • Sənaye, yaxud texnologiyalar parklarında vergitutma
 • İnvestisiya təşviqi sənədini almış hüquqi şəxslərdən və fərdi sahibkarlardan vergitutma
 • Müddətlərin müəyyən edilməsi qaydası
 • Xarici valyutanın manatla hesablanması
 • Vergi ödəyiciləri ilə yazışma
 • Vergi ödəyiciləri tərəfindən uçot sənədlərinin tərtib edilməsi və saxlanması
 • Elektron qaimə-fakturaları
 • Malların alış aktı
 • Vergi hesabatının tərtib edilməsi və verilməsi qaydası
 • Ödəmələr haqqında məlumatın verilməsi
 • Hesabatın verilməsi müddətinin uzadılması
 • Vergi ödəyiciləri ilə münasibətdə bankların və bank əməliyyatlarının ayrı-ayrı növlərini həyata keçirən digər kredit təşkilatlarının vəzifələri
 • Banklar və bank əməliyyatlarının ayrı-ayrı növlərini həyata keçirən kredit təşkilatları tərəfindən məlumatların verilməsi
 • Maliyyə institutları tərəfindən məlumatların verilməsi
 • Vergi öhdəliyi
 • Vergi öhdəliyinin əvvəlcədən müəyyənləşdirilməsi barədə qərar
 • Vergi öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi
 • Müəssisə (təşkilat) ləğv edildikdə vergi öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi
 • Müəssisə (təşkilat) yenidən təşkil edildikdə vergi öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi
 • Vəfat etmiş, fəaliyyət qabiliyyətini itirmiş və ya itkin düşmüş fiziki şəxslərin vergi öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi
 • Vergi ödəyicisi tərəfindən vergilərin hesablanması və ödənilməsi qaydası
 • Vergi orqanları tərəfindən vergilərin hesablanması
 • Verginin hesablanması haqqında bildiriş
 • Vergi öhdəliyinin yerinə yetirilməsi müddətləri və həmin müddətlərin dəyişdirilməsi
 • Vergilərin ödənildiyi yer
 • Artıq ödənilmiş vergilərin, faizlərin və maliyyə sanksiyalarının məbləğlərinin qaytarılması
 • Vergilər üzrə borcların ödənilməsi qaydası
 • Əmlakın siyahıya alınması qaydası
 • Vergi ödəyicisinin əmlakı hesabına verginin tutulması qaydası
 • Ödənilməyən vergilər üçün birgə məsuliyyət
 • Ödəmə mənbəyində verginin tutulmamasına və ya büdcəyə köçürülməməsinə görə məsuliyyət
 • Ümidsiz borcların silinməsi
 • Sübut etmək vəzifəsi
Fiziki şəxslərin gəlir vergisi
1 mövzu
7 saat
 • Vergi ödəyiciləri
 • Vergitutma obyekti
 • Gəlir
 • Muzdlu işlə əlaqədar alınan gəlir
 • Muzdlu işə aid olmayan fəaliyyətdən gəlir
 • Gəlirin dəqiqləşdirilməsi
 • Gəlir vergisinin dərəcəsi
 • Gəlir vergisindən azadolmalar və güzəştlər
Hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi
1 mövzu
4 saat
 • Vergi ödəyiciləri
 • Vergitutma obyekti
 • Verginin dərəcələri
 • Azadolmalar və güzəştlər
Fiziki şəxslərin gəlir vergisinə və hüquqi şəxslərin mənfəət vergisinə aid olan maddələr
1 mövzu
9 saat
 • Gəlirin əldə edilməsi ilə bağlı xərclər
 • Gəlirdən çıxılmayan xərclər
 • Gəlirdən faizlər üzrə çıxılan məbləğlərin məhdudlaşdırılması
 • Ümidsiz borcların gəlirdən çıxılması
 • Ehtiyat sığorta fondlarına ayırmaların gəlirdən çıxılması
 • Elmi tədqiqat, layihə-axtarış və təcrübə konstruktor işlərinə çəkilən xərclərin gəlirdən çıxılması
 • Amortizasiya ayırmaları və gəlirdən amortizasiya olunan aktivlər üzrə çıxılan məbləğlər
 • Təmirlə bağlı xərclərin gəlirdən çıxılması
 • Sığorta haqlarının gəlirdən çıxılması
 • Geoloji-kəşfiyyat işlərinə və təbii ehtiyatların hasilatına hazırlıq işlərinə çəkilən xərclərin gəlirdən çıxılması
 • Qeyri-maddi aktivlərə çəkilən xərclərin gəlirdən çıxılması
 • Gəlirdən çıxılan məbləğlərin məhdudlaşdırılması
 • Zərərin keçirilməsi
 • Ödəmə mənbəyində dividenddən vergi tutulması
 • Ödəmə mənbəyində faizlərdən vergi tutulması
 • Ödəmə mənbəyində icarə haqlarından və royaltidən vergi tutulması
 • Qeyri-rezidentin gəlirindən ödəmə mənbəyində vergi tutulması
 • Qeyri-rezidentin daimi nümayəndəliyinin xalis mənfəətindən ödəmə mənbəyində vergi tutulması
 • Xarici ölkədə ödənilən verginin nəzərə alınması
 • Güzəştli vergi tutulan ölkələrdə əldə edilən gəlir
 • Gəlirin və xərcin uçotu qaydası
 • Kassa metodu ilə gəlirin və xərcin uçotu prinsipləri
 • Kassa metodundan istifadə olunarkən gəlirin əldə edilməsi vaxtı
 • Kassa metodundan istifadə olunarkən xərcin çəkilməsi vaxtı
 • Hesablama metodundan istifadə edilərkən gəlirin və xərcin uçotu qaydası
 • Hesablama metodundan istifadə olunarkən gəlirin əldə edilməsi vaxtı
 • Hesablama metodundan istifadə edilərkən xərcin çəkilməsi vaxtı
 • Uzunmüddətli müqavilələr üzrə gəlir və gəlirdən çıxılan məbləğlər
 • Əmtəə-material ehtiyatlarının uçotu qaydası
 • Maliyyə lizinqi
 • Gəlirdən çıxılan məbləğlərin kompensasiya edilməsi və ehtiyatların azaldılması
 • Aktivlər təqdim edilərkən gəlir və zərər
 • Aktivlərin dəyəri
 • Gəlirin və ya zərərin qəbul edilməməsi
 • Hüquqi şəxsin ləğv edilməsi
 • Hüquqi şəxsin yaranması
 • Hüquqi şəxsin yenidən təşkil edilməsi
 • Hüquqi şəxs üzərində sahibliyin əhəmiyyətli dərəcədə dəyişdirilməsi
 • Bəyannamənin verilməsi
 • Cari vergi ödəmələri
Əlavə dəyər vergisi
1 mövzu
8 saat
 • Vergi ödəyiciləri
 • Qeydiyyata dair ərizə verilməsinin tələb edilməsi
 • Könüllü qeydiyyat
 • Qeydiyyat
 • Qeydiyyatın ləğv edilməsi
 • Vergitutma obyekti
 • Müəssisənin təqdim edilməsi
 • Vergi tutulan əməliyyatın dəyəri
 • Vergi tutulan idxalın dəyəri
 • Vergi tutulan dövriyyənin dəqiqləşdirilməsi
 • Vergi ödəməkdən azad edilmə
 • Verginin sıfır (0) dərəcəsi ilə tutulması
 • Vergi tutulan əməliyyatların aparıldığı vaxt
 • Malların təqdim edildiyi yer
 • İşlərin görüldüyü və ya xidmətlərin göstərildiyi yer
 • Qeyri-rezidentlərin vergiyə cəlb edilməsi
 • İdxalın vaxtı
 • Qarışıq əməliyyatlar
 • Agentin həyata keçirdiyi əməliyyatlar
 • ƏDV-nin dərəcəsi
 • Vergi tutulan dövriyyədən büdcəyə ödənilməli olan ƏDV
 • Büdcəyə ödəmələr müəyyən edilərkən əvəzləşdirilən ƏDV
 • Bəyannamələrin verilməsi və ƏDV-nin ödənilməsi
 • Əvəzləşdirilən vergi məbləği hesablanmış vergi məbləğindən artıq olduqda, büdcə ilə münasibətlər
 • Vergi ödəyicilərinin məsuliyyəti və vergi orqanlarının nəzarəti
 • Əvəzsiz köçürmələr olduğu halda ƏDV-nin kompensasiya edilməs
Aksizlər
1 mövzu
2 saat
 • Aksiz anlayışı
 • Vergi ödəyiciləri
 • Vergitutma obyekti
 • Vergi tutulan əməliyyatın məbləği
 • Vergi tutulan əməliyyatın vaxtı
 • İxracın vergiyə cəlb edilməsi
 • Azadolmalar
 • İstehsal ehtiyacları üçün aksizlərin əvəzləşdirilməsi
 • Aksizli malların siyahısı və vergi dərəcələri
 • Aksizlər üzrə hesabat dövrü və aksizlərin ödənilməsi
 • Bəyannamənin verilməsi
 • Təkrar ixrac zamanı aksizin qaytarılması
 • Aksizli mallar üzərində vergi nəzarəti
 • Elektron qaimə-fakturaları
Əmlak vergisi
1 mövzu
2 saat
 • Vergi ödəyiciləri
 • Vergitutma obyekti
 • Vergi dərəcələri
 • Vergi güzəştləri və azadolmalar
 • Müəssisənin əmlak vergisinin hesablanması və ödənilməsi
 • Müəssisənin əmlakının vergi tutulan dəyərinin müəyyən edilməsi qaydası
 • Fiziki şəxslərdən əmlak vergisinin hesablanması və ödənilməsi qaydası
Torpaq vergisi
1 mövzu
2 saat
 • Vergi ödəyiciləri
 • Vergitutma obyekti
 • Vergi dərəcələri
 • Vergi güzəştləri
 • Torpaq vergisinin hesablanması və ödənilməsi qaydaları
Yol vergisi
1 mövzu
1 saat
 • Vergi ödəyiciləri
 • Vergitutma obyekti
 • Yol vergisinin dərəcələri
 • Yol vergisinin tutulması
Mədən vergisi
1 mövzu
1 saat
 • Vergi ödəyiciləri
 • Vergitutma obyekti
 • Verginin dərəcələri
 • Verginin hesablanması qaydası, ödənilməsi müddəti və bəyannamənin verilməsi
Sadələşdirilmiş vergi
1 mövzu
2 saat
 • Sadələşdirilmiş verginin ödəyiciləri
 • Azadolmalar və güzəştlər
 • Vergitutma obyekti
 • Sadələşdirilmiş verginin dərəcəsi
 • Sadələşdirilmiş verginin hesablanması qaydası, ödəmə müddəti və bəyannamənin verilməsi
Tələblər
 • Təlim əsasən PMS imtahanına hazırlaşanlar üçün nəzərdə tutulmuşdur
 • PMS imtahanında iştirak edəcək namizədlərə qoyulan tələblər: iqtisadi sahədə orta ixtisas təhsili və əlavə olaraq mühasibatlıq sahəsi üzrə ən azı 5 (beş) illik iş təcrübəsi; ali təhsil
Müəllimlərimiz
Dərslərimiz bu sahədə kifayət qədər bilik və təcrübəyə sahib mütəxəssislər tərəfindən tədris olunur!

Tural Abbasov

Əsas Müəllim
A Kateqoriya
 • Peşəkar səviyyə
 • MHBS, KOS MHBS və İS üçün MUBS üzrə PMS imtahanının 2-ci mərhələsinə hazırlıq (Vergi Qanunvericiliyi)
 • Kursa nələr daxildir:
 • Peşəkar Təlimçilər Sadə izahları ilə seçilən müəllim kollektivi
 • Yoxlama imtahanı Tədris müddətində mütəmadi olaraq yoxlama imtahanların təşkili

Əlaqəli Kurslar

Peşəkar səviyyə
Vergi Qanunvericiliyi
Qanunvericilik

Vergi Qanunvericiliyi

Vergi Qanunvericiliyini bizimlə öyrənərək müvafiq MHBS, KOS üçün MHBS və İS üçün MUBS üzrə Peşəkar Mühasib Sertifikatı əldə et!

Vergi Vergi Məcəlləsi Vergi Qanunvericiliyi Vergi nəzarəti Vergi Uçotu Vergi yoxlaması
50 məzun
17 mövzu
56 saat
Peşəkar səviyyə
Əmək Qanunvericiliyi
Qanunvericilik

Əmək Qanunvericiliyi

Əmək Qanunvericiliyini bizimlə öyrənərək müvafiq MHBS, KOS üçün MHBS və İS üçün MUBS üzrə Peşəkar Mühasib Sertifikatı əldə et!

Əmək Məcəlləsi Əmək müqaviləsi İş vaxtı Məzuniyyət Əmək haqqı Qanunvericilik
20 məzun
20 mövzu
10 saat
Peşəkar səviyyə
Mülki Qanunvericilik
Qanunvericilik

Mülki Qanunvericilik

Mülki Qanunvericiliyini bizimlə öyrənərək müvafiq MHBS, KOS üçün MHBS və İS üçün MUBS üzrə Peşəkar Mühasib Sertifikatı əldə et!

Qanunvericilik Mülki Məcəllə Əqdlər Öhdəliklər Müqavilə Əmlak Mülki dövriyyə
20 məzun
22 mövzu
20 saat
Peşəkar səviyyə
Büdcə Qanunvericiliyi
Qanunvericilik

Büdcə Qanunvericiliyi

Büdcə Qanunvericiliyini bizimlə öyrənərək İctimai Sektor üçün Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartları üzrə PMS əldə et!

Büdcə sistemi Dövlət büdcəsi Büdcə gəliri Büdcə xərci Büdcə fondu Ehtiyat fondu
20 məzun
13 mövzu
14 saat
Əlavə sualınız var?
Gəlin danışaq!

Dərslər, müəllimlər və tədris prosesimiz haqqında dəqiq məlumatı birbaşa proqram məsləhətçimizdən əldə edin.

050
Praktiki Mühasibatlıq
Peşəkar Mühasib Sertifikatı
Beynəlxalq Sertifikatlar
Mühasibatlıq Proqramları
Digər Təlimlər
Qanunvericilik