KOS üçün MHBS üzrə PMS (I mərhələyə hazırlıq)


Kiçik və Orta Sahibkarlıq Subyektləri üçün Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları

Bu təlimimiz Kiçik və Orta Sahibkarlıq Subyektləri üçün Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarını (KOS üçün MHBS) əhatə etməklə PMS imtahanı üçün I mərhələyə hazırlığı əhatə edir.


 

KOS üçün MHBS təlimimizdə aşağıdakılarla bağlı vacib məsələlər nəzərdən keçirilir. 

 • Mühasibat Uçotu ilə bağlı anlayışların mahiyyəti və tətbiq qaydaları;
 • Maliyyə Hesabatı formaları və onların hazırlanması qaydaları.

 

Təlim prosesi DİM-in proqramı və son PMS imtahanlarında düşən suallar əsasında yenidən təkmilləşdirilən tədris vəsaitimiz əsasında həyata keçirilir. 

 

KOS üçün MHBS üzrə PMS imtahanına hazırlıq təlimində nələri öyrənəcəksiniz?

• Mühasibat Uçotu Standartlarına Giriş, maliyyə hesabatları üzrə konseptual əsaslar;
• Hesablar və ikili qeydiyyat üsulu ilə maliyyə hesabatı;
• KOS-lar üçün maliyyə hesabatı formaları və onun tərkib elementləri, KOS-larda sınaq balansından maliyyə hesabatlarına keçid;
• Maliyyə bərabərliyində əməliyyatların qeydiyyatı, hesablar və ikili qeydiyyat üsulu ilə maliyyə hesabatı formalarının hazırlanması;
• Diskontlaşdırma;
• Torpaq, tikili və avadanlıqların, qeyri-maddi aktivlərin, ehtiyatların uçotu;
• Dövlət subsidiyaları;
• Aktivlərin qiymətdən düşməsi;
• Debitor borcların, ümidsiz və şübhəli borcların uçotu;
• Kreditor borcların, alınmış avansların, gələcək dövrün gəlirlərinin və s. kreditor və debitor xarakterli hesabların, valyuta məzənnələrinin uçotu;
• Maliyyə alətləri, gəlirlər;
• Mənfəət vergisi və təxirə salınmış verginin, qiymətləndirilmiş öhdəliklərin uçotu;
• Hesabat tarixindən sonrakı hadisələr, işçilərin mükafatlandırılması;
• KOS-larda PVHHH-nin hazırlanması;
• Hiperinflyasiya; 
• Konsolidə olunmuş maliyyə hesabatlarının hazırlanması;
• Konsolidə olunmuş mənfəət və zərərlər haqqında hesabat;
• Mühasibat Uçotu Üzrə Qanun və Qaydalar;
• KOS-lar üçün Hesablar Planı.

 

KOS üçün MHBS təlimi kimlər üçün nəzərdə tutulmuşdur?

 • mühasiblər;
 • müəssisə rəhbərləri;
 • insan resursları menecerləri;
 • həmçinin ixtisası öyrənən tələbələr. 

 

Sən də KOS üçün MHBS üzrə PMS imtahanına hazırlıq təlimimizə qoşularaq PMS imtahanında uğurlu nəticə əldə et!

 

 • Peşəkar səviyyə
 • KOS üçün MHBS null
 • Kursa nələr daxildir:
 • İzah Paketi Sınaq imtahanı suallarının həm PDF, həm də Video izahı
 • Tədris Vəsaitləri Ödənişsiz dərs vəsaitləri ilə təminat
 • Sınaq imtahanları Hazırlıq prosesi ərzində 3 dəfə Sınaq imtahanı təşkili.
 • İmtahan Sistemi Tədris müddətində mütəmadi olaraq yoxlama imtahanların təşkili
 • Mentor Dəstəyi Asistent təlimçilər tərəfindən əlavə dərslər və tapşırıqların yerinə yetirilməsində dəstək
 • Peşəkar Təlimçilər Sadə izahları ilə seçilən müəllim kollektivi
 • Müraciət edin
 • Sizə zəng edək
Təlim nəticəsində nə öyrənəcəksiniz:
 • Mühasibat Uçotu Standartlarına Giriş, maliyyə hesabatları üzrə konseptual əsaslar

 • Hesablar və ikili qeydiyyat üsulu ilə maliyyə hesabatı

 • KOS-lar üçün maliyyə hesabatı formaları və onun tərkib elementləri

 • Maliyyə bərabərliyində əməliyyatların qeydiyyatı

 • KOS-larda sınaq balansından maliyyə hesabatlarına keçid

 • KOS-larda PVHH-nin hazırlanması

 • Ehtiyatların uçotu

 • Torpaq, Tikili və Avadanlıqların (TTA-nın) uçotu

 • Qeyri-maddi aktivlərin uçotu

 • Debitor borcların, ümidsiz və şübhəli borcların uçotu

 • Qiymətləndirilmiş öhdəliklərin uçotu

 • Valyuta məzənnələrinin uçotu

 • Konsolidə olunmuş maliyyə hesabatlarının hazırlanması

 • Maliyyə Hesabatı Formalarının Təhlili

Kurs Proqramı
24 bölmə
24 dərs
3 ay
48 saat
Mühasibat Uçotu Standartlarına Giriş və Maliyyə hesabatları üzrə konseptual əsaslar
10 mövzu
2 saat
 • Mühasibat uçotunun qısa tarixi
 • MHBS-ın formalaşma tarixi
 • KOS-lar üçün MHBS-nin tarixi və tərkibi
 • Konseptual əsasların mahiyyəti və formalaşması
 • Konseptual əsasların məqsədi və mühasibat standartları ilə əlaqəsi
 • Konseptual əsasların əhatə dairəsi (mərhələləri)
 • Maliyyə hesabatlığının məqsədi
 • Faydalı maliyyə informasiyasının keyfiyyət göstəriciləri
 • Mühasibat uçotunun prinsipləri
 • Maliyyə hesabatının elementləri
KOS-lar üçün maliyyə hesabatı formaları və onun tərkib elementləri
5 mövzu
2 saat
 • Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatın (Balansın) forması və onu təşkil edən maddələr
 • Məcmu Mənfəət və Zərər haqqında hesabatın (MMZHH-nin) forması və tərkib elementləri
 • Xalis aktivlər/kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabatın forması və tərkib elementləri
 • Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat
 • Maliyyə hesabatlarına izahlı qeydlər
Maliyyə bərabərliyində əməliyyatların qeydiyyatı
7 mövzu
2 saat
 • Əməliyyatların mahiyyəti və təsnifatı
 • Əməliyyatların maliyyə bərabərliyinə təsiri qaydaları
 • Aktivləri artıran əməliyyatların qeydiyyatı
 • Aktivləri azalması əməliyyatlarının qeydiyyatı
 • Aktivlərin yerdəyişməsi ilə nəticələnən əməliyyatların qeydiyyatı
 • Passivlərin yerdəyişməsi ilə nəticələnən əməliyyatların qeydiyyatı
 • Əməliyyatların maliyyə hesabatı formalarına təsiri
Hesablar və ikili qeydiyyat üsulu ilə maliyyə hesabatı formalarının hazırlanması
6 mövzu
2 saat
 • Maliyyə hesabatlarının hazırlanma mərhələləri
 • Əməliyyat jurnalına qeyd
 • İlkin sınaq balansına qeyd
 • Düzəliş qeydləri və düzəliş olunmuş sınaq balansı
 • Müvəqqəti hesabların bağlanması və ya son qeydlər
 • Düzəliş qeydlərinə aid praktiki nümunə
Mövzu sınaq imtahanı
0 mövzu
2 saat
 • Əvvəlki mövzular üzrə biliklərin yoxlanılması
KOS-larda sınaq balansından maliyyə hesabatlarına keçid
4 mövzu
2 saat
 • Sınaq balansından maliyyə hesabatı formalarına keçid mərhələləri
 • MZHH-nin hazırlanması
 • KDHH-nin hazırlanması
 • MVHH-nin (Balansın) hazırlanması
Diskontlaşdırma
4 mövzu
2 saat
 • Diskontlaşdırmanın mühasibat uçotunda tətbiqi
 • Diskontlaşdırmanın mahiyyəti
 • Pulun zaman dəyəri və diskontlaşdırma
 • Diskontlaşdırma əmsalları cədvəli
Ehtiyatların uçotu
7 mövzu
2 saat
 • Ehtiyatların mahiyyəti və təsnifatı
 • Ehtiyatların ilkin dəyəri
 • Ehtiyatların qiymətləndirilməsi
 • Ehtiyatların xərc kimi tanınması və maya dəyərinin hesablanması metodları
 • Ehtiyatların qiymətdən düşməsi
 • Ehtiyatlarla bağlı məlumatların açıqlanması
 • KOS-lar üçün mühasibat uçotu qaydalarına əsasən ehtiyatların uçotu qaydası (müxabirləşmələri)
Torpaq, tikili və avadanlıqların uçotu
8 mövzu
2 saat
 • Uzunmüddətli aktivlərin mahiyyəti, təsnifatı
 • TTA-nın alışının və ilkin dəyərinin uçotu
 • TTA-nın amortizasiyasının uçotu
 • TTA-nın təmir məsrəflərinin uçotu
 • TTA-nın balansdan silinməsinin uçotu və hesabatda əks etdirilməsi
 • TTA-nın yenidən qiymətləndirilməsinin uçotu
 • TTA-nın hərəkəti haqqında hesabatın hazırlanması
 • KOS-lar üçün MHBS-yə əsasən TTA ilə bağlı əməliyyatların müxabirləşmələri
Mövzu sınaq imtahanı
0 mövzu
2 saat
 • Əvvəlki mövzular üzrə biliklərin yoxlanılması
Qeyri-maddi aktivlərin uçotu
6 mövzu
2 saat
 • Qeyri-maddi aktivlərin mahiyyəti və təsnifatı
 • Qeyri-maddi aktivlərin ilkin dəyəri və qiymətləndirilməsi
 • Qeyri-maddi aktivlərin amortizasiyası
 • Tədqiqat və təcrübə-konstruktor işləri üzrə məsrəflər
 • Qeyri-maddi aktivlərlə bağlı məlumatların açıqlanması
 • KOS-lar üçün mühasibat uçotu qaydalarına əsasən qeyri-maddi aktivlərin uçotu qaydası (müxabirləşmələri)
Dövlət subsidiyaları
3 mövzu
2 saat
 • Dövlət subsidiyasının mahiyyəti və növləri
 • Dövlət subsidiyalarının tanınma və qiymətləndirmə qaydaları
 • Dövlət subsidiyaları ilə bağlı məlumatın açıqlanması
Aktivlərin qiymətdən düşməsi
3 mövzu
2 saat
 • Aktivlərin qiymətdən düşməsinin mahiyyəti
 • Aktivlərin qiymətdən düşməsinin tanınması
 • Qiymətdən düşmə zərəir tanındıqdan sonra amortizasiya
Debitor borcların, ümidsiz və şübhəli borcların uçotu
7 mövzu
2 saat
 • Debitor borclarının mahiyyəti və növləri
 • Debitor borclarının uçotu və nəzarət hesabları
 • Ümidsiz və şübhəli borclar
 • Ümidsiz borcların birbaşa silinmə metodu ilə uçotu
 • Ümidsiz borcların ehtiyat metodu ilə qiymətləndirilməsi və uçotu
 • Ümidsiz (şübhəli) borclar üzrə ehtiyatın qiymətləndirilməsi metodları
 • Ümidsiz borcların bərpa edilməsinin uçotu
Mövzu sınaq imtahanı
0 mövzu
2 saat
 • Əvvəlki mövzular üzrə biliklərin yoxlanılması
Kreditor borcların, alınmış avansların, gələcək dövrün gəlirlərinin və sair kreditor və debitor xarakterli hesabların uçotu
6 mövzu
2 saat
 • Öhdəliklərin mahiyyəti və növləri
 • Kreditor borclarının mahiyyəti və uçotu
 • Tikinti müqavilələri üzrə kreditor borclarının uçotu
 • İcarə müqavilələri üzrə kreditor borclarının uçotu və hesabatda əksi
 • Gələcək dövrün xərclərinin və verilmiş avansların uçotu
 • Gələcək dövrün gəlirlərinin və alınmış avansların uçotu
Valyuta məzənnələrinin uçotu
9 mövzu
2 saat
 • Valyuta məzənnəsinin mahiyyəti və ilkin anlayışlar
 • Valyuta üzrə əməliyyatların uçotunun prinsipləri
 • Valyuta üzrə əməliyyatların uçotu hansı hesablarda aparılmalıdır?
 • Xarici valyuta üzrə baş verən əməliyyatların növləri
 • Xarici valyuta mübadiləsi üzrə əməliyyatların uçotu
 • Xarici valyuta ilə mal və xidmətlərin alışının və satışının uçotu
 • Xarici valyuta ilə avans ödənişlərinin uçotu
 • Funksional valyuta
 • KOS-lar üçün valyuta məzənnələrinin uçotu qaydası (müxabirləşmələri)
Maliyyə alətləri
3 mövzu
2 saat
 • Maliyyə alətlərinin mahiyyəti və təsnifatı
 • Əsas maliyyə alətlərinin tanınması və qiymətləndirilməsi
 • Digər törəmə maliyyə alətləri, onların tanınması və qiymətləndirilməsi
Gəlirlər
3 mövzu
2 saat
 • KOS MHBS-də gəlirlərin qiymətləndirilməsi və tanınması
 • Tikinti müqavilələri üzrə gəlir
 • Faizlər, royalti və dividend gəlirləri
Mövzu sınaq imtahanı
0 mövzu
2 saat
 • Əvvəlki mövzular üzrə biliklərin yoxlanılması
Mənfəət vergisi və təxirə salınmış verginin uçotu
4 mövzu
2 saat
 • Cari və təxirə salınmış verginin mahiyyəti
 • Cari vergi xərcinin tanınması
 • Avans vergi öhdəliklərinin uçotu
 • Təxirə salınmış vergi aktivi və öhdəliklərinin uçotu
Qiymətləndirilmiş öhdəliklərin uçotu
5 mövzu
2 saat
 • Qiymətləndirilmiş öhdəliklərin, şərti öhdəliklərin və şərti aktivlərin mahiyyəti
 • Qiymətləndirilmiş öhdəliklərin tanınması və uçotu
 • Zəmanətin mahiyyəti, müəyyən edilməsi və uçotu
 • Şərti öhdəliklər və şərti aktivlər
 • KOS-lar üçün qiymətləndirilmiş öhdəliklərin uçotu qaydası (müxabirləşmələri)
Hesabat tarixindən sonrakı hadisələr və İşçilərin mükafatlandırılması
10 mövzu
2 saat
 • Hesabat tarixindən sonrakı hadisələrin mahiyyəti və növləri
 • Hesabatlara düzəliş tələb olunan hadisələr
 • Düzəlişlər tələb olunmayan hadisələr
 • Açıqlama tələb olunan hadisə və faktlar
 • KOS MHBS-də işçilərin mükafatlandırılması üzrə məsrəflərin konseptual xüsusiyyətləri
 • İşçilərə ödənilən mükafatların tanınması prinsipləri
 • İşçilərə verilən qısamüddətli mükafatlar və onların hesablanması prinsipi
 • Əmək fəliyyətinin başa çatmasından sonraki mükafatlandırmalar
 • İşdən çıxma müavinətləri
 • KOS MHBS-də işçilərin mükafatlandırılması üzrə məsrəflərin tanınması
KOS-larda PVHHH-nin hazırlanması
4 mövzu
2 saat
 • KOS-larda Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatın tərkibi
 • KOS-larda PVHHH-nin tərtibi formatları
 • PVHHH-nin birbaşa metodla tərtibi qaydası
 • PVHHH-nin dolayı metodla tərtibi qaydası
Mövzu sınaq imtahanı
0 mövzu
2 saat
 • Əvvəlki mövzular üzrə biliklərin yoxlanılması
Hiperinflyasiya
2 mövzu
2 saat
 • Hiperinflyasiyanın mahiyyəti və göstəriciləri
 • Hiperinflyasiyanın tanınması qaydaları
Konsolidə olunmuş maliyyə hesabatlarının hazırlanması
7 mövzu
2 saat
 • Konsalidasiyanın mahiyyəti və ilkin anlayışlar
 • KOS MHBS-nin tələblərinə əsasən Konsolidasiya
 • Törəmə müəssisələr
 • Asılı müəssisələr
 • Konsolidasiya qaydası (prosedurası)
 • Konsolidasiya zamanı Qudvil və NEİP
 • Konsolidasiya üzrə nümunələr
Konsolidə olunmuş mənfəət və zərərlər haqqında hesabat
5 mövzu
2 saat
 • Mənfəət və zərərlər haqqında hesabatın Konsolidasiya Proseduru
 • Kapitalda Dəyişikliklər Haqqında Hesabatın Konsolidasiya Proseduru
 • Qrupdaxili ticarət və Realizasiya Edilməmiş Mənfəət
 • Qrupdaxili dividendlər
 • Müəssisənin satınalmadan əvvəlki mənfəəti
Mühasibat Uçotu Üzrə Qanun və Qaydalar
5 mövzu
2 saat
 • Mühasibat Uçotu Haqqında AR-nın qanunu
 • Kommersiya təşkilatlarının illik maliyyə hesabatlarının və birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlarının təqdim edilməsi və dərc edilməsi qaydaları
 • MHBS, KOS MHBS və İS MHBS-yə uyğun olaraq memorial order forması əsasında sintetik uçotun aparılması qaydası
 • Təmir məsrəflərinin mühasibat uçotunda əks etdirilməsinə dair qaydalar
 • Aktivlərin və öhdəliklərin inventarizasiyası qaydaları
Mövzu sınaq imtahanı
0 mövzu
2 saat
 • Əvvəlki mövzular üzrə biliklərin yoxlanılması
Ümumi sınaq imtahanı 1
0 mövzu
3 saat
 • Tədris edilmiş bütün mövzular üzrə biliklərin yoxlanılması
Ümumi sınaq imtahanı 2
0 mövzu
3 saat
 • Tədris edilmiş bütün mövzular üzrə biliklərin yoxlanılması
Tələblər
 • Maliyyə Uçotunu aparmağı bilmək
 • PMS əldə etmək üçün bakalavriat təhsilinə (bakalavr diplomu) sahib olmaq gərəkdir. (Əgər şəxs orta ixtisas təhsilinə sahibdirsə, bu təqdirdə mühasibatlıq sahəsi üzrə 5 illik iş təcrübəsinə malik olmaq lazımdır.)
 • Yalnız tam orta təhsili olan şəxslər sertifikat əldə edə bilməz!
Müəllimlərimiz
Dərslərimiz bu sahədə kifayət qədər bilik və təcrübəyə sahib mütəxəssislər tərəfindən tədris olunur!

Mübarək Aydəmirov

Əsas Müəllim
B+ Kateqoriya

Fərid Nuriyev

Əsas Müəllim
A Kateqoriya

Bilal Bilallı

Əsas Müəllim
B+ Kateqoriya

Şamil İsgəndərov

Əsas Müəllim
B+ Kateqoriya
 • Peşəkar səviyyə
 • KOS üçün MHBS
 • Kursa nələr daxildir:
 • İzah Paketi Sınaq imtahanı suallarının həm PDF, həm də Video izahı
 • Tədris Vəsaitləri Ödənişsiz dərs vəsaitləri ilə təminat
 • Sınaq imtahanları Hazırlıq prosesi ərzində 3 dəfə Sınaq imtahanı təşkili.
 • İmtahan Sistemi Tədris müddətində mütəmadi olaraq yoxlama imtahanların təşkili
 • Mentor Dəstəyi Asistent təlimçilər tərəfindən əlavə dərslər və tapşırıqların yerinə yetirilməsində dəstək
 • Peşəkar Təlimçilər Sadə izahları ilə seçilən müəllim kollektivi
Kursa başlama cədvəli
16 aprel
KOS üçün MHBS üzrə PMS (I mərhələyə hazırlıq)
II və V Axşam qrupu 20:00-22:00 Onlayn Rövşən Zeynalov
gün : saat : dəqiqə : saniyə
: : :
Müraciət edin
19 aprel
KOS üçün MHBS üzrə PMS (I mərhələyə hazırlıq)
II və V Axşam qrupu 19:00-21:00 Əyani Fərid Nuriyev
gün : saat : dəqiqə : saniyə
: : :
Müraciət edin

Əlaqəli Kurslar

Əlavə sualınız var?
Gəlin danışaq!

Dərslər, müəllimlər və tədris prosesimiz haqqında dəqiq məlumatı birbaşa proqram məsləhətçimizdən əldə edin.

050
Praktiki Mühasibatlıq
Peşəkar Mühasib Sertifikatı
Beynəlxalq Sertifikatlar
Mühasibatlıq Proqramları
Digər Təlimlər
Qanunvericilik