İS üçün MUBS üzrə PMS (I mərhələyə hazırlıq)

 


 İctimai Sektor üçün Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartları


 

 

İS MUBS təlimi İctimai Sektor üçün Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartlarının məqsədi, tətbiqi sahəsi, mühim anlayışları, o cümlədən hər bir standartın vacib nüanslarının nəzərdən keçirilməsini əhatə etməklə PMS imtahanına hazırlıqdır. 

 

Təlim İctimai Sektor üçün Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartları üzrə Dövlət İmtahan Mərkəzinin PMS imtahanı üçün təklif etdiyi proqram əsasında hazırlanmış Tədris Vəsaiti vasitəsilə həyata keçirilir.

 

İS MUBS təlimi ərzində aşağıdakıları öyrənəcəksiniz:

 • Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartlarına Giriş;          
 • İctimai Sektorda Mühasibat Uçotunun Konseptual Əsasları;
 • Maliyyə hesabatlarının təqdimatı;
 • Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat;
 • Uçot siyasəti, uçot qiymətləndirmələrində dəyişikliklər və səhvlər;
 • Seqment hesabatları;
 • Maliyyə hesabatlarında büdcə məlumatlarının təqdimatı;
 • Qeyri-kommersiya əməliyyatları üzrə gəlirlər, birja əməliyyatları üzrə gəlirlər;
 • Tikinti Müqavilələri;
 • Ehtiyatlar, torpaq, tikili və avadanlıqlar;
 • Qeyri-maddi aktivlər , investisiya mülkiyyəti;
 • Maliyyə alətlərinin təqdimatı, maliyyə alətləri tanınma və qiymətləndirmə;
 • Pul vəsaitləri yaratmayan aktivlərin dəyərdən düşməsi;
 • Pul vəsaitləri yaradan aktivlərin dəyərdən düşməsi;
 • Borclar üzrə məsrəflər, qiymətləndirilmiş öhdəliklər, şərti öhdəliklər və şərti aktivlər;
 • İcarə, xarici valyuta məzənnələrində dəyişikliklərin təsiri;
 • Hesabat tarixindən sonrakı hadisələr, kənd təsərrüfatı;
 • Konsolidə edilmiş maliyyə hesabatları, məzənnə (standart №13);
 • Təşkilatlar üçün Hesablar Planı, təşkilatların Maliyyə Hesabatı Formaları;
 • Büdcə təşkilatlarında əsas fondlara və qeyri-maddi aktivlərə tətbiq.

 

Təlim kimlər üçün nəzərdə tutulmuşdur?

İS üçün MUBS üzrə PMS (Peşəkar Mühasib Sertifikatı) almaq istəyən şəxslər, o cümlədən mühasibat uçotunun beynəlxalq standartları ilə yaxından tanış olmaq istəyən mühasiblər üçün nəzərdə tutulmuşdur.  


 

Əgər PMS imtahanında uğur əldə etmək istəyirsənsə, Sən də İSMUBS təlimimizə qoşul!

 

 

 

 • Peşəkar səviyyə
 • PMS I mərhələyə hazırlıq null
 • Kursa nələr daxildir:
 • Peşəkar Təlimçilər Sadə izahları ilə seçilən müəllim kollektivi
 • Tədris Vəsaitləri Ödənişsiz dərs vəsaitləri ilə təminat
 • Mentor Dəstəyi Asistent təlimçilər tərəfindən əlavə dərslər və tapşırıqların yerinə yetirilməsində dəstək
 • İmtahan Sistemi Tədris müddətində mütəmadi olaraq yoxlama imtahanların təşkili
 • Müraciət edin
 • Sizə zəng edək
Təlim nəticəsində nə öyrənəcəksiniz:
 • Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartları, konseptual əsasları

 • Maliyyə hesabatlarının təqdimatı

 • Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

 • Uçot siyasəti, uçot qiymətləndirmələrində dəyişikliklər və səhvlər

 • Seqment hesabatları

 • Maliyyə hesabatlarında büdcə məlumatlarının təqdimatı

 • Qeyri-kommersiya və birja əməliyyatları üzrə gəlirlər əməliyyatları üzrə gəlirlər

 • Tikinti müqavilələri; ehtiyatlar

 • Torpaq, tikili və avadanlıqlar; qeyri-maddi aktivlər

 • İnvestisiya mülkiyyəti

 • Maliyyə alətləri təqdimatı, tanınma və qiymətləndirmə

 • Pul vəsaitləri yaradan və yaratmayan aktivlərin dəyərdən düşməsi

 • Borclar üzrə məsrəflər, qiymətləndirilmiş öhdəliklər, şərti öhdəliklər və şərti aktivlər

 • İcarə, xarici valyuta məzənnələrində dəyişikliklərin təsiri

 • Hesabat tarixindən sonrakı hadisələr, kənd təsərrüfatı

 • Konsolidə edilmiş maliyyə hesabatları

Kurs Proqramı
24 bölmə
24 dərs
3 ay
48 saat
İS-da mühasibat uçotuna və Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartlarına Giriş, İctimai Sektorda Mühasibat Uçotunun Prinsipləri
7 mövzu
2 saat
 • Büdcə təşkilatları, onların kommersiya müəssisələrindən fərqli cəhətləri
 • Büdcə təşkilatlarında maliyyə və idarəetmə uçotu
 • Büdcə təşkilatlarında maliyyə hesabatlarının əsas elementləri
 • Büdcədən maliyyələşən təşkilatlar üçün maliyyə vəsaitinin ayrılması və icrası
 • Mühasibat uçotunun qısa tarixi, MHBS-in və İSMUBS-un formalaşma tarixi, Azərbaycanda İSMUBS-un tarixi, İSMUBS-ların siyahısı
 • Maliyyə məlumatlarının keyfiyyət xarakteristikası
 • Maliyyə hesabatının tərkib elementləri, formaları və hazırlanması prinsipləri
İctimai Sektorda Maliyyə Hesabatı Formaları və Onun Tərkib Elementləri, Maliyyə hesabatlarının təqdimatı (İSMUBS 1)
9 mövzu
2 saat
 • Maliyyə bərabərliyi və onun tərkibinə daxil olan maddələr (hesablar)
 • Maliyyə bərabərliyinin formalaşmasının məntiqi əsası və onun tərkibinə daxil olan maddələrin izahı
 • Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatın (Balansın) forması və onu təşkil edən maddələr
 • Maliyyə fəaliyyətinin nəticələri haqqında hesabat, hesabatın (MFNHH-nin) forması və tərkib elementləri
 • Xalis aktivlər/kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat, onun forması və tərkib elementləri
 • Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat
 • Standartın məqsədi, tətbiqi sahəsi, istifadə olunan əsas anlayışlar
 • Maliyyə hesabatları, komponentləri, maliyyə hesabatlarının formalarının müəyyənləşdirilməsi və maliyyə hesabatlarına izahlı qeydlər
 • Maliyyə Vəziyyəti Haqqında Hesabat
Əməliyyatların Maliyyə Bərabərliyində Qeydiyyatı
6 mövzu
2 saat
 • Əməliyyatın mahiyyəti və təsnifatı
 • Əməliyyatların maliyyə bərabərliyinə təsiri qaydaları
 • Aktivləri artıran əməliyyatların qeydiyyatı
 • Aktivlərin yerdəyişməsi ilə nəticələnən əməliyyatların qeydiyyatı
 • Aktivlərin azalması əməliyyatlarının qeydiyyatı
 • Passivlərin yerdəyişməsi ilə nəticələnən əməliyyatların qeydiyyatı
Maliyyə hesabatı formalarının hazırlanma mərhələləri (Sınaq balansına qədər)
6 mövzu
2 saat
 • Hesablar və ikili yazılış metodu ilə maliyyə hesabatlarının hazırlanması qaydası
 • Hesabların mahiyyəti, təsnifatı və hesablar planı
 • Büdcə təşkilatlarında maliyyə hesabatlarının hazırlanma mərhələləri
 • T - hesabda və jurnalda əməliyyatların qeydiyyatı
 • Baş kitablara qeydin aparılması və hesabların yekununun çıxarılması
 • İlkin sınaq balansının tərtib edilməsi
Düzəliş qeydləri və müvəqqəti hesabların bağlanması
6 mövzu
2 saat
 • Düzəliş qeydlərinin mahiyyəti və ictimai sektorda düzəliş qeydlərinin növləri
 • Aktivlər üzrə düzəliş qeydləri
 • Öhdəliklər üzrə düzəliş qeydləri
 • Düzəliş qeydləri ilə bağlı Nümunə məsələ
 • Son qeydlərin mahiyyəti və son sınaq balansı
 • Son qeydlərə aid Nümunə məsələ
Ehtiyatların uçotu, Ehtiyatlar (İSMUBS 12)
8 mövzu
2 saat
 • Ehtiyatların mahiyyəti, təsnifatı, alışı və ilkin dəyərinin tanınması
 • Ehtiyatların qalıq dəyərinin qiymətləndirilməsi və xalis mümkün satış dəyəri
 • Ehtiyatların uçotu metodları: fasiləsiz və dövrü uçot
 • Ehtiyatların satışının və sair xaric olmasının uçotu və maya dəyərinin hesablanmasının metodları
 • Standartın məqsədi, tətbiqi sahəsi və standartda istifadə olunan əsas anlayışlar
 • Ehtiyatların qiymətləndirilməsi, ilkin dəyəri, məsrəflərin hesablanması üsulları
 • Mümkün xalis satış dəyəri
 • Xərclərin tanınması, məlumatların açıqlanması
Torpaq, tikili və avadanlıqların (əsas fondların) uçotu, Torpaq, tikili və avadanlıqlar (İSMUBS 17)
8 mövzu
2 saat
 • Uzunmüddətli aktivlərin mahiyyəti və təsnifatı
 • Əsas fondların (TTA-nın) alışının və ilkin dəyərinin uçotu
 • TTA-nın amortizasiyasının uçotu, TTA-nın təmir məsrəflərinin və balansdan silinməsinin uçotu və hesabatda əks etdirilməsi
 • Əsas fondların (TTA-nın) yenidən qiymətləndirilməsinin uçotu və hərəkəti haqqında hesabatın hazırlanması
 • Standartın məqsədi, tətbiqi sahəsi və standartda istifadə olunan əsas anlayışlar
 • Tanınma: infrastruktur aktivləri, ilkin məsrəflər, növbəti məsrəflər
 • Tanınma zamanı qiymətləndirmə və tanınmadan sonra qiymətləndirmə: dəyər modeli, yenidən qiymətləndirmə modeli
 • Amortizasiya, amortizasiya edilə bilən miqdar və amortizasiya müddəti, məlumatın açıqlanması
Qeyri-maddi aktivlərin və qudvilin uçotu, Qeyri-maddi aktivlər (İSMUBS 31)
10 mövzu
2 saat
 • Qeyri-maddi aktivlərin mahiyyəti
 • QMA-nın ilkin dəyərinin müəyyən edilməsi, uçotu və QMA üzrə məsrəflərin kapitallaşdırılması
 • QMA-nın amortizasiyasının, balansdan silinməsinin uçotu və hesabatda əks etdirilməsi
 • Qudvilin mahiyyəti, hesablanması və uçotu, qeyri-maddi aktivlərin (Qudvilin) yenidən qiymətləndirilməsi və uçotu
 • Tədqiqat və təcrübə-konstruktor işləri üzrə məsrəflər
 • İSMUBS 31 - Standartın məqsədi, tətbiqi sahəsi və standartda istifadə olunan əsas anlayışlar
 • Tanınma və qiymətləndirmə
 • Təşkilatın daxili imkanları hesabına yaradılmış qeyri-maddi aktivlər və qudvil
 • Tədqiqat və təcrübə-kontrostruktur məsrəfləri
 • Xərcin tanınması. İlkin tanınmadan sonra qiymətləndirmə: İlkin dəyər modeli və yenidən qiymətləndirmə modeli, məlumatın açıqlanması
Valyuta məzənnələrinin uçotu, Xarici valyuta məzənnələrində dəyişikliklərin təsiri (İSMUBS 4)
7 mövzu
2 saat
 • Valyuta məzənnəsinin mahiyyəti və ilkin anlayışlar; valyuta üzrə əməliyyatların uçotunun prinsipləri və onun hansı hesablarda aparılması
 • Xarici valyuta üzrə baş verən əməliyyatların növləri; xarici valyuta mübadiləsi əməliyyatlarının uçotu
 • Xarici valyuta ilə mal və xidmətlərin alışının və satışının, avans ödənişlərinin uçotu
 • İSMUBS 4 - Standartın məqsədi, tətbiqi sahəsi və bu standartda istifadə olunan əsas anlayışlar
 • Xarici valyuta əməliyyatlarının hesabatlarda əməliyyat valyutası ilə təqdim olunması
 • Əməliyyat valyutasından fərqli təqdimat valyutasının istifadə olunması
 • Məzənnə fərqlərinin tanınması və məzənnə fərqində dəyişikliklərin vergi təsiri, açıqlamalar
İctimai sektorda vergi və sığorta ödənişlərinin uçotu
8 mövzu
2 saat
 • Vergilərin mahiyyəti və təsnifatı
 • Vergi ödəyicilərinin təsnifatı (vergi ödəmə rejimləri)
 • Fiziki şəxsin gəlirlərinin mahiyyəti və növləri
 • Muzdlu işlə əlaqədar gəlir vergisi və muzdlu işlə əlaqədar olmayan (Qeyri-sahibkarlıq fəaliyyətindən) gəlirlərdən vergi
 • Sığorta ödəmələrinin mahiyyəti və təsnifatı
 • Muzdlu işdən əldə olunan gəlirlərin sosial sığorta ödəmələrinə cəlb edilməsi və muzdlu işlə əlaqədar olmayan (Qeyri-sahibkarlıq fəaliyyətindən) gəlirlərin sosial sığorta ödənişlərinə (MDSS-ə) cəlb olunması
 • Fiziki şəxsin muzdlu işlə əlaqədar gəlirlərindən verginin və MDSS-nin tutulmasının uçotuna aid nümunə
 • Ödəmə mənbəyindən tutulan gəlir vergisi və MDSS-nin uçotu
İstehsal məsrəflərinin uçotu
4 mövzu
2 saat
 • Xərclərin mahiyyəti və ümumi təsnifatı
 • İstehsalat məsrəflərinin strukturu və uçotu ilə bağlı bəzi mühasibat yazılışları
 • İstehsalat məsrəflərinin və məhsulun maya dəyərinin hesablanmasının bəzi düsturlar
 • İstehsal məsrəflərinin uçotuna dair bəzi nümunələr
Qeyri-kommersiya əməliyyatları üzrə gəlirlər (İSMUBS 23), Birja əməliyyatları üzrə gəlirlər (İSMUBS 9)
8 mövzu
2 saat
 • İSMUBS 23, İSMUBS 9 - Standartın məqsədi, tətbiq sahəsi və bu standartda istifadə olunan əsas anlayışlar
 • Qeyri-kommersiya əməliyyatları üzrə gəlirlərin tanınması qaydaları
 • Vergi gəlirlərinin tanınması qaydası
 • Köçürmələr (transferlər) üzrə gəlirlərin tanınması qaydası, məlumatın açıqlanması
 • Gəlir və gəlirlərin ölçülməsi
 • Xidmətin göstərilməsi, malların satışı
 • Faiz gəliri, royalti və dividendlər
 • Gəlirin açıqlanması
Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat (İSMUBS 2), Hiperinflyasiya (İSMUBS 10)
10 mövzu
2 saat
 • İSMUBS 2, İSMUBS 10 - Standartın məqsədi, tətbiqi sahəsi və bu standartda istifadə olunan əsas anlayışlar
 • Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatının təqdim edilməsi, əməliyyat fəaliyyətləri, investisiya və maliyyə fəaliyyəti
 • Pul vəsaitlərinin hərəkətinin Netto əsasda təqdim edilməsi
 • Xarici valyuta ilə ifadə olunmuş pul vəsaitinin hərəkəti
 • Faiz və dividendlər və analoji bölüşdürmələrin təsiri
 • Mənfəət vergisi, törəmə, asılı və digər təşkilatlara investisiyalar
 • Pul vəsaitlərinin hərəkətini təcəssüm etdirməyən investisiyalar, pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin komponentləri barədə açıqlamalar
 • Maliyyə hesabatının yenidən təqdim edilməsi, maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat və maliyyə fəaliyyətinin nəticələrinə dair hesabat • Xalis monetar mövqe üzrə mənfəət və zərər
 • Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat və müvafiq göstəricilər, Hiperinflyasiya şəraitindən çıxan iqtisadiyyat
 • Konsolidə Edilmiş Maliyyə Hesabatları, Ümumi Qiymət İndeksinin seçilməsi və istifadəsi, məlumatın açıqlanması
Uçot siyasəti, uçot qiymətləndirmələrində dəyişikliklər və səhvlər (İSMUBS 3), Qiymətləndirilmiş öhdəliklər, şərti öhdəliklər və şərti aktivlər (İSMUBS 19)
6 mövzu
2 saat
 • İSMUBS 3, İSMUBS 19 - Standartın məqsədi, tətbiqi sahəsi və bu standartda istifadə olunan əsas anlayışlar
 • Uçot siyasətinin seçilməsi və tətbiq edilməsi, ardıcıllığı və dəyişiklikləri
 • Uçot siyasətində dəyişikliklərin təqdim edilməsi
 • Səhvlər, Məlumatların açıqlanması
 • Qiymətləndirilmiş öhdəliklərlə digər öhdəliklərin müqayisəsi, hesabatda tanınması
 • Qiymətləndirilmiş öhdəliklər və şərti öhdəliklərin müqayisəsi, məlumatın açıqlanması
İnvestisiya mülkiyyəti (İSMUBS 16), Borclar üzrə məsrəflər (İSMUBS 5)
6 mövzu
2 saat
 • İSMUBS 16, İSMUBS 5 - Standartın məqsədi, tətbiqi sahəsi və bu standartda istifadə olunan əsas anlayışlar
 • İnvestisiya mülkiyyətinin mahiyyəti, tanınması və tanınmadan sonrakı qiymətləndirilməsi
 • İlkin dəyər və ədalətli dəyər modeli
 • Köçürmələr (transferlər), xaricolmalar və məlumatın açıqlanması
 • Borclar üzrə məsrəflərin tanınması ilə bağlı yanaşmalar, standart, alternativ yanaşmalar
 • Kapitallaşdırılmasına yol verilən borclar üzrə məsrəflər, məlumatın açıqlanması
Hesabat tarixindən sonrakı hadisələr (İSMUBS 14), Tikinti Müqavilələri (İSMUBS 11)
7 mövzu
2 saat
 • İSMUBS 14, İSMUBS 11- Standartın məqsədi, tətbiqi sahəsi və bu standartda istifadə olunan əsas anlayışlar
 • Maliyyə hesabatlarının dərc olunması üçün təstiq edilməsi
 • Hesabat tarixindən sonrakı düzəliş tələb olunan və olunmayan hadisələr
 • Təşkilatın fəaliyyətinin fasiləsizliyi
 • Hesabat tarixinə olan hallar haqqında açıqlamanın dəqiqləşdirilməsi
 • Vahid və seqment tikinti müqavilələri, müqavilə üzrə gəlir və məsrəflərin tanınması
 • Ehtimal olunan zərərlərin (kəsirlərin) tanınması, məlumatın açıqlanması
İcarə (İSMUBS 13), Kənd təsərrüfatı (İSMUBS 27)
8 mövzu
2 saat
 • İSMUBS 13, İSMUBS 27 - Standartın məqsədi, tətbiqi sahəsi və bu standartda istifadə olunan əsas anlayışlar
 • İcarə növlərinin təsnifatı. İcarələr və başqa müqavilələr
 • Maliyyə icarəsi. Əməliyyat icarəsi
 • Satış və geriyə icarə əməliyyatları
 • Satış və geriyə icarə əməliyyatları
 • Maliyyə hesabatlarının dərc olunması üçün təstiq edilməsi
 • Hesabat tarixindən sonrakı düzəliş tələb olunan və olunmayan hadisələr
 • Təşkilatın fəaliyyətinin fasiləsizliyi
 • Hesabat tarixinə olan hallar haqqında açıqlamanın dəqiqləşdirilməsi
Maliyyə alətlərinin təqdimatı (İSMUBS 28), Maliyyə alətləri tanınma və qiymətləndirmə (İSMUBS 29) və Maliyyə alətləri məlumatın açıqlanması (İSMUBS 30)
33 mövzu
2 saat
 • İSMUBS 28 - Standartın məqsədi və tətbiqi sahəsi
 • Öhdəliklər və kapital
 • Geri qaytarılan maliyyə alətləri
 • Qarışıq maliyyə alətləri
 • Xəzinə səhmləri, faiz,dividendlər, qazanclar və itkilər
 • Maliyyə aktivləri və maliyyə öhdəliklərinin qarşılıqlı əvəzləşdirilməsi
 • İSMUBS 29 - Standartın məqsədi, tətbiqi sahəsi və bu standartda istifadə olunan əsas anlayışlar
 • Maliyyə aktivinin tanınması və tanınmanın dayandırılması
 • Maliyyə aktivinin mütəmadi alış-satış əməliyyatları
 • Maliyyə öhdəliyinin tanınmasının dayandırılması
 • Maliyyə aktivləri və maliyyə öhdəliklərinin ilkin və növbəti qiymətləndirməsi
 • Maliyyə aktivləri üzrə dəyərdən düşmə və ümidsiz borclar
 • Hedcinq alətləri və onların uçotu
 • İSMUBS 30 - Məqsədi, tətbiq sahəsi və əsas anlayışlar
 • Maliyyə alətlərinin sinifləri və açıqlama dərəcəsi
 • Maliyyə alətlərinin müəssisənin maliyyə vəziyyəti və fəaliyyət nəticələri baxımından əhəmiyyətliliyi
 • Balans hesabatı
 • Maliyyə aktivləri və maliyyə öhdəliklərinin kateqoriyaları
 • Mənfəət və ya zərərdə əks olunan ədalətli dəyəri ilə hesablanmış maliyyə aktivləri və ya maliyyə öhdəlikləri
 • Yenidən təsnifləşdirmə, Tanınmanın dayandırılması və Girov
 • Kredit zərərləri üçün rezerv hesabı
 • Müqavilə şərtlərinin pozulması
 • Maliyyə fəaliyyətinin nəticələri haqqında hesabat
 • Gəlir, xərc, mənfəət və ya zərər maddələri
 • Digər açıqlamalar
 • Uçot siyasəti, Ədalətli dəyər, Güzəştli kreditlər
 • Maliyyə alətlərindən irəli gələn risklərin xarakteri və dərəcəsi
 • Keyfiyyət və Kəmiyyət açıqlamaları, Kredit riski
 • Ödəniş müddəti keçmiş və ya qiymətdən düşmüş maliyyə aktivləri
 • Girov və kreditin gücləndirilməsi üçün əldə olunmuş digər vasitələr
 • Likvidlik riski və Bazar riski
 • Həssaslıq təhlili və digər bazar risklərinə dair açıqlamalar
Seqment hesabatları (İSMUBS 18), Maliyyə hesabatlarında büdcə məlumatlarının təqdimatı (İSMUBS 24)
7 mövzu
2 saat
 • İSMUBS 18, İSMUBS 24 - Standartın məqsədi, tətbiq sahəsi və bu standartda istifadə olunan əsas anlayışlar
 • Seqmentləşmənin mahiyyəti və növləri
 • Seqmentlər üzrə hesabatın strukturu
 • Seqment aktivləri, öhdəlikləri, gəlir və xərclər
 • İlkin, yekun və təstiqlənmiş büdcələr
 • Çoxillik büdcə, ilkin büdcədən yekun büdcəyə keçid
 • Büdcə və faktiki məbləğlərin müqayisə edilməsi qaydaları, məlumatın açıqlanması
Ümumi Dövlət Sektoru haqqında Maliyyə Məlumatının Açıqlanması (İSMUBS 22), Konsessia xidmətlərinin razılaşdırılması (İSMUBS 32)
10 mövzu
2 saat
 • İSMUBS 22, İSMUBS 32 - Standartın məqsədi və tətbiq sahəsi, əsas anlayışlar
 • Seqment hesabatları, maliyyə hesabatlığının statistik əsasları
 • Uçot siyasəti və əsas anlayışlar; Dövlət Müəssisələri
 • Ümumi Dövlət Sektoru Dövlət Maliyyə Korporasiyaları Sektoru və Dövlət Qeyri-Maliyyə Korporasiyaları Sektoru
 • Əlavə dezaqreqatlaşdırma və məlumatın açıqlanması
 • Birləşdirilmiş maliyyə hesabatları ilə üzləşdirmə və maliyyə hesabatlığının statistik əsaslarına uyğun üzləşdirmə
 • Xidmət üzrə Konsessiya Aktivinin tanınması və qiymətləndirilməsi, öhdəliklərin tanınması və qiymətləndirilməsi
 • Maliyyə Öhdəliyi Modeli və Əməliyyatçıya hüquqların verilməsi Modeli, digər öhdəliklər, razılıqlar, şərti öhdəliklər və şərti aktivlər, digər gəlirlər
 • Razılaşmanın hissələrə bölünməsi
 • Təqdimat və açıqlamalar, keçid müddəaları
Fərdi maliyyə hesabatları (İSMUBS 34), Əlaqəli tərəflər haqqında məlumatların açıqlanması (İSMUBS 20)
9 mövzu
2 saat
 • İSMUBS 34, İSMUBS 20 – Standartın məqsədi, tətbiq sahəsi və anlayışlar
 • Fərdi maliyyə hesabatlarının hazırlanması
 • Məlumatların açıqlanması, keçid müddəaları
 • Şəxsin yaxın ailə üzvü
 • Əsas İdarə Heyəti, Heyətin mükafatlandırılması
 • Əlaqəli Tərəf, Əlaqəli Tərəflərlə bağlı Məsələlər, Əməliyyatların Açıqlanması
 • Səs vermə Hüququ
 • Əhəmiyyətlilik
 • Nəzarət haqqında məlumatın açıqlanması
Konsolidə edilmiş maliyyə hesabatları (İSMUBS 35), Asılı təsərrüfat cəmiyyətlərinə və birgə müəssisələrə investisiyalar (İSMUBS 36)
10 mövzu
2 saat
 • İSMUBS 35, İSMUBS 36 - - Standartın məqsədi, tətbiqi sahəsi və bu standartda istifadə olunan əsas anlayışlar
 • Maliyyə hesabatlarının dərc olunması üçün təstiq edilməsi
 • Hesabat tarixindən sonrakı düzəliş tələb olunan və olunmayan hadisələr
 • Təşkilatın fəaliyyətinin fasiləsizliyi
 • Hesabat tarixinə olan hallar haqqında açıqlamanın dəqiqləşdirilməsi
 • İcbari razılaşmalar, əhəmiyyətli təsir
 • İştirak payı metodu, prosedurları, tətbiqi, tətbiqindən azadolmalar və metoddan istifadənin dayandırılması
 • Sahibkarlıq payında dəyişikliklər
 • Qiymətdəndüşmə zərərləri
 • Fərdi maliyyə hesabatları, keçid müddəaları
Mühasibat Uçotu Üzrə Qanun və Qaydalar
5 mövzu
2 saat
 • Mühasibat Uçotu Haqqında AR-nın qanunu
 • Kommersiya təşkilatlarının illik maliyyə hesabatlarının və birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlarının təqdim edilməsi və dərc edilməsi qaydaları
 • MHBS, KOS MHBS və İS MHBS-yə uyğun olaraq memorial order forması əsasında sintetik uçotun aparılması qaydası
 • Təmir məsrəflərinin mühasibat uçotunda əks etdirilməsinə dair qaydalar
 • Aktivlərin və öhdəliklərin inventarizasiyası qaydaları
Tələblər
 • İctimai Sektor üzrə Maliyyə Uçotunu aparmağı bilmək
 • PMS əldə etmək üçün bakalavriat təhsilinə (bakalavr diplomu) sahib olmaq gərəkdir. (Əgər şəxs orta ixtisas təhsilinə sahibdirsə, bu təqdirdə mühasibatlıq sahəsi üzrə 5 illik iş təcrübəsinə malik olmaq lazımdır.)
 • Yalnız tam orta təhsili olan şəxslər sertifikat əldə edə bilməz!
Müəllimlərimiz
Dərslərimiz bu sahədə kifayət qədər bilik və təcrübəyə sahib mütəxəssislər tərəfindən tədris olunur!

Emin Salamov

Əsas Müəllim
B Kateqoriya

Çingiz Çingizzadə

Əsas Müəllim
B Kateqoriya

Radil Fətullayev

İATM Prezidenti və Ekspert Müəllimi
A+ Kateqoriya
 • Peşəkar səviyyə
 • PMS I mərhələyə hazırlıq
 • Kursa nələr daxildir:
 • Peşəkar Təlimçilər Sadə izahları ilə seçilən müəllim kollektivi
 • Tədris Vəsaitləri Ödənişsiz dərs vəsaitləri ilə təminat
 • Mentor Dəstəyi Asistent təlimçilər tərəfindən əlavə dərslər və tapşırıqların yerinə yetirilməsində dəstək
 • İmtahan Sistemi Tədris müddətində mütəmadi olaraq yoxlama imtahanların təşkili
Kursa başlama cədvəli
09 dekabr
İS üçün MUBS üzrə PMS (I mərhələyə hazırlıq)
VI Gündüz qrupu 11:00-13:00 Əyani Emin Quliyev
gün : saat : dəqiqə : saniyə
: : :
Müraciət edin

Əlaqəli Kurslar

Əlavə sualınız var?
Gəlin danışaq!

Dərslər, müəllimlər və tədris prosesimiz haqqında dəqiq məlumatı birbaşa proqram məsləhətçimizdən əldə edin.

050
Praktiki Mühasibatlıq
Peşəkar Mühasib Sertifikatı
Beynəlxalq Sertifikatlar
Mühasibatlıq Proqramları
Digər Təlimlər
Qanunvericilik